Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejněné informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Strančice, okres Praha – východ

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva obce Strančice ze dne 25. června 2001 pod čj. 597/01 s účinností ke dni 1. 7. 2001 jako příspěvková organizace. Předmětem činnosti je poskytování předškolního vzdělávání.

Zřizovatel mateřské školy

Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice,IČ 00240788

3. Organizační struktura

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Všichni zaměstnanci jsou přímo řízeni ředitelkou.

Organizační složka Mateřská škola (pedagogický sbor, provozní zaměstnanci)

součástí je školní jídelna (vedoucí šk. jídelny, kuchařky)

4. Kontaktní spojení

Martina Luková, DiS., ředitelka školy

Kontaktní poštovní adresa: Ke Školce 235, 251 63 Strančice

Telefonní spojení: 323 640 022, 774 403 938

Úřední hodiny: ředitelka školy: Po-Pá po předchozí domluvě

hospodářka, ved. šk. jídelny: Po-Pá 7.00–13,00 hod.

Adresa internetové stránky: www.msstrancice.cz

E-mail: msstrancice@msstrancice.cz

ID datové schránky: w4xkztw

5. Bankovní spojení Česká spořitelna č. ú. 428105399/0800

6. IČO 70941271

7. DIČ Mateřská škola není plátcem DPH

8. Přehled nejdůležitějších dokumentů školy

 • Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem obce Strančice dne 25. června 2001 

 • Školní vzdělávací program „Poznáváme svět s mašinkou“

 • Rozpočet

 • Vnitřní dokumenty školy:

1. Organizační řád školy

2. Školní řád

3. Provozní řád MŠ

4. Spisový a skartační řád

5. Vnitřní řád školní jídelny

6. Vnitřní účetní směrnice

7. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

8. Vnitřní organizační směrnice

9. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

10. Vnitřní platový předpis

11. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další....

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou k dispozici na http://www.msstrancice.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/

9. Žádosti o poskytnutí informace

viz Směrnice o svobodném přístupu k informacím zde 

10. Podněty, stížnosti a další podání

se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace, ústně lze podat žádost telefonicky nebo osobně u ředitelky školy, písemně lze podat poštou nebo elektronickou poštou

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek a to odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

12. Formuláře

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

 • Evidenční list pro dítě

 • Přihláška ke stravování

Formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy nebo na http://www.msstrancice.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/ 13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogociké a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony jsou na adrese http://www.portal.gov.cz.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.msstrancice.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/  

15. Výroční zpráva

Podle zákona č.106/1999 Sb. za předcházející kalendářní rok se zpracovává během 1 čtvrtletí následujícího roku.

Výroční zpráva mateřské školy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Počet podaných písemných žádostí o informace 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí

o odmítnutí poskytnutí informace 0

Počet stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 0

V průběhu školního roku 2016 - 17 zaměstnankyně školy poskytly ústní a telefonické informace nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). Nebyly vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením.